1. Părțile acordului

1.1. Prestatorul, denumit SC MedTarget Regio Srl cu sediul in Stefanestii de Jos, Cartier Cosmopolis, casuta N9A006, înscrisă la Registrul Comerțului sub numarul J23/616/2019, CUI nr 27295043,

1.2. Beneficiarul, persoana fizica sau juridica care achiziționează on line cursuri sau sesiuni de dezvoltare personala si consiliere puse la dispoziție de prestator
Denumite in continuare in mod colectiv părțile si in mod individual partea

Având in vedere ca:

Prestatorul pune la dispoziție cursul sau serviciul de sesiuni live
Beneficiarul dorește sa achiziționeze

Au convenit sa încheie prezentul acord in următoarele condiții:

2. Obiectul acordului

2.1. Obiectul acordului ii reprezintă vânzarea on line de către prestator a cursurilor si/sau a sesiunilor de dezvoltare personala si consiliere

3. Durata acordului

3.1. Prezentul acord intra in vigoare in momentul achiziționării de către beneficiar a cursului (cursurilor) sau a sesiunilor puse la dispoziție de prestator si încetează la data comunicata in prealabil beneficiarului pe site-ul https://alegefericirea.eu/

 1. Prețul acordului si modalitatea de plata4.1. Preturile cursurilor si pachetelor de sesiuni de consiliere on line vor fi cele comunicate pe site-ul https://alegefericirea.eu/
  4.2. Plata se va putea face online cu cardul bancar sau ordin de plata și se achita integral in momentul plasării comenzii
  4.3. In cazul achitării prin rate, prețul va fi comunicat pe paginile de vânzare individuale pentru fiecare item in parte
  4.4. După ce se va face plata, si va fi confirmata in contul beneficiarului, se va emite factura fiscala care va fi trimisa pe e-mail cumpărătorului.

  5. Drepturile si obligațiile părților

5.1. Prestatorul se obliga să pună la dispoziția beneficiarului cursuri live, sesiuni individuale live, video, articole, task-uri, așa cum sunt ele prezentate pe paginile de vânzare

5.2. Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevăzute in contract cu profesionalism si promptitudine
5.3. Prestatorul va păstra confidențialitatea in legătură cu faptele si informațiile despre care a luat cunoștință in exercitarea atribuțiilor profesionale, fiind interzisa utilizarea in interes personal sau in beneficiul unui terț a informațiilor astfel obținute.
5.4.Beneficiarul are obligația sa respecte indicațiile Furnizorului si sa aibă un comportament civilizat pe toata perioada prestării serviciilor
5.5. Beneficiarul se obliga sa nu pună la dispoziția unor terți indiferent de metoda ori suport cursurile sau materialele achiziționate de la prestator, beneficiarul având exclusiv dreptul de a folosi cursul pentru uz personal.

6. Răspundere

 1. Utilizarea conținutului echivalează cu acceptarea Termenilor și condițiilor site-ului. Sunteți responsabil pentru verificarea versiunii finale a Termenilor și conditiilor.
 2. Părțile stabilesc de comun acord ca în cazul în care Beneficiarul pune la dispoziția unui terț cursul fără acordul Prestatorului, acesta va fi ținut la plată către Prestator a sumei de 1000 euro/obligație încălcată cu titlu de daune interese.7. Clauza de confidențialitate

 

7.1.Părțile implicate se angajează sa trateze ca fiind confidențială orice informație cu caracter personal la care are acces in cadrul prezentului contract, iar pe durata prezentului contract, sa nu exploateze astfel de informații sau cunoștințe sau sa le facă accesibile altor persoane. Orice informație confidențială va fi folosita numai in cadrul acestei cooperări. Obligațiile de confidențialitate impuse rămân valabile pentru ambele părți pe toata durata contractului si după terminarea acestui contract.
7.2.Orice declarații, interviuri precum si dezvăluiri către media in legătură cu orice curs, material sau tehnica se poate face de beneficiar numai cu acordul prealabil, in scris, al prestatorului
Toate drepturile ce decurg din dreptul de proprietare intelectuala asupra programelor, modelelor de curs sunt proprietatea prestatorului si protejate de dreptul proprietății intelectuale

8. Concurenta

8.1. Beneficiarul garantează si răspunde ca nu va intra, in mod direct sau indirect in concurenta cu activitatea prestatorului si nici nu va desfășura el însuși, angajați sau interpuși cursuri care au obiect identic sau similar cu cel pus la dispoziție sa de către prestator

9. Modificarea si încetarea contractului

9.1. Contractul poate fi modificat numai cu acordul părților, prin acte adiționale la contract semnate de către ambele părți contractante.
9.2. Prezentul contract poate înceta in următoarele situații:
9.2.1. Prin acordul părților
9.2.2. Prin expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, daca părțile nu l-au renegociat in vederea prelungirii
9.2.3. In cazul dizolvării sau falimentului uneia dintre părți
9.2.4. In nici o situație, nici una dintre părți nu va fi responsabila pentru orice pierdere sau prejudiciu indirect, ce decurg din prezentul Contract.

10. Politica de retur/ anulare

In baza legislației UE, la achiziția unui produs sau serviciu on line aveți dreptul de a anula comanda in termen de 14 zile indiferent de motiv si fără nici o justificare

In cazul retragerii din program la beneficiarului, acestuia nu i se restituie nici o suma din prețul achitat

11. Forță majora

11.1. Forța majoră apără de răspundere partea care o invoca, dar numai in măsura si pentru perioada in care partea este împiedicată sau întârziată sa-si execute obligația din pricina situației de forță majora. Prin forță majoră se înțeleg toate evenimentele si/sau împrejurările independente de voința pârții care invoca forța majora, imprevizibile si de neînlăturat si care, survenind după încheierea contractului, împiedică sau întârzie, total sau parțial, îndeplinirea obligațiilor izvorând din acest contract. Partea care invoca forța majora va notifica celeilalte părți existenta si data începerii evenimentelor calificate ca forță majoră. Dacă, datorită situației de forță majoră, una dintre părți este împiedicată sa-si îndeplinească, total sau parțial, obligațiile contractuale, atunci oricare parte va avea dreptul, in lipsa unei alte înțelegeri, sa denunțe unilateral contractul, printr-o notificare scrisa adresata celeilalte părți.

12. Alte clauze

12.1. beneficiarul nu va fi îndreptățit să cesioneze și/sau să transfere obligațiile rezultând sau derivând din curs/sesiuni on line către un terț fără consimțământul scris și prealabil al Prestatorului.

12.2. În cazul neachitării exact și la timp a serviciilor contractate, Prestatorul este absolvit de obligația acordării serviciilor on-line.

12.3. Părțile se înțeleg și declară expres că, în situația în care Beneficiarul nu participă la toate orele și nu-și îndeplinește în mod constant și integral sarcinile oferite lui de Prestator, nu beneficiază de garanție, în cazul în care aceasta există.

12.4. Întârzierea la plată cu mai mult de 3 zile dă dreptul Prestatorului de a întrerupe accesul beneficiarului la serviciile furnizate până la achitarea sumelor cuvenite.

13. Documentele acordului

13.1 prezentele termeni si conditi
13.2 orice alta informatie de pe site-ul https://alegefericirea.eu/

14. Litigii

14.1. Litigiile de orice natura intervenite intre părțile contractate, referitoare la interpretarea sau executarea prezentului contract se vor rezolva pe cale amiabila.
14.2. Prezentul contract va fi interpretat in conformitate cu legile din Romania.

15. Clauze finale

15.1.Părțile declară că înțeleg deplin efectele clauzelor prezentelor termeni și condiții și că aceste clauze reflectă voința comună și neîngrădită a părților.

15.2 orice comunicare dintre părți referitoare la aceste termene și condiții poate fi transmisă prin e-mail sau scrisoare, potrivit legislației în vigoare.

15.3 prezentele termeni și condiții se supun dispozițiilor legilor române,